Tecnologia para tontos / Teknologia tontuentzat

Ez dakizu nola konpondu ordenagailu bat?, Pieza bat ateratzeaz gero sentitzen duzu dorrea funtzionatuko ez duela ? Tecnologia tontuentzat lagunduko dizugu zure arazo guztiekin, Nola montatu eta desmontatu ordenagailu bat eta jakitea pieza baten funtzionamendutik sare sozialetan nola portatzera.

¿No sabes como arreglar un simple ordenador?, ¿Tienes que sacar una pieza y sientes que la torre va a dejar de funcionar? Pues en Tecnología para tontos vamos a ayudarte con todos tus problemas, desde como montar y desmontar un ordenador y saber para qué sirve cada pieza hasta como comportarse en las redes sociales.

UTILIDAD DE CADA PIEZA/QUE ES CADA PIEZA: PIEZA BATEN ERABILGARRITASUNA:

Plaka basea: Hemen konponente guztiak jartzen dira konponente horiek ondo joateko. Plaka base mota desberdinak daude eta hauek dira: ATX, Mini-ITX, Micro-ATX eta E-ATX. Plaka basea elementu desberdinetaz osatuta dago, adibidez: “Chipseta” eta “BIOS”.

Placa Base: Aquí se colocan todos los componentes para que tengan un funcionamiento adecuado. Hay muchos tipos de placas base y estas son: ATX, Mini-ITX, Micro-ATX y E-ATX. La placa base esta formada por diversos elementos, por ejemplo: «Chipset» y «BIOS»

Prozesadorea: CPU izena baita ere jasotzen du eta hemendik jasotzen du «Central processing unit». Ordenagailuaren atal garrantzitsuena da, sistema ondo joateko burua da eta tarea guztiak egiteaz arduratzen da. CPU marka nagusienak Intel, Ryzen eta AMD dira. Pasta termikoa jartzen da tenperatura kontrolatzeko.

Procesador: También tiene el nombre CPU que viene de «Central processing unit». Es la parte mas importante del ordenador, es el que se encarga de que todo vaya bien y es responsable de que se hagan todas las tareas. Las marcas mas famosas de CPU son: Intel, Ryzen y AMD. Se pone pasta térmica para regular la temperatura del procesador.

RAM: RAM dorreko atal garrantzitsu bat da eta momentuan gertatzen diren gauzak gordetzeko balio du. RAM-a duen Memoria temporala da eta baita ere azkar lortzeko galdutako informazioa balio du. Normalean Gigetan memoria hori neurtzen da baino baita ere Megabite… Daude. Bi mota nagusi daude DDR eta SDR.

RAM: La RAM es una parte importante de la torre y sirve para guardar memoria al momento. La memoria de la RAM es temporal y también sirve para recuperar rápidamente la información perdida. Normalmente la memoria se mide en Gigas pero también hay Megabites… Hay dos tipos generales de RAM y estos son: DDR y SDR.

Disco gogorra : Disco gogorra informazioa almazenatzeko balio du, memoria neurtzeko normalean gigabyte eta terabyte erabiltzen dira (baita ere megabite eta bestelako neurtzeko formak daude) almazenatzen duen memorioa adierazteko horiek erabiltzen ditu.

Disco duro: El disco duro sirve para almacenar información. Para medir la memoria normalmente se utilizan Gigabityes y Terabites. (También hay Megabites y otros tipos de medida) Para dar a entender la memoria que almacena se utiliza eso.

DVD lektorea: Hemen barruan DVDak sartu behar dira eta DVDak “irakurtzen” ditu, DVD horren informazioa dorretik pantailara pasatzen da bideo batean adierazten da.

Lector DVD: Aquí dentro se meten los DVDs y se leen. La información del DVD se translada a la salida y se manifiesta en forma de video.

Kableak: Informazioa leku batetik bestera eramateko kableak erabiltzen dira, haien barruko partea kobrea du, material eroale oso ona delako eta haien kanpoan goma dago isolatzaile oso indartsua delako.

Cables: Se utilizan para pasar la información de un lugar a otro, la parte de dentro de los cables esta hecha de cobre por que es un material conductor muy bueno y afuera hay goma por que es una material aislante muy fuerte.

Bentiladorea: Dorrearen barruan bero asko sortzen denez tenperatura jaistea derrigorrezkoa da dorrea funtzionamendu egokia izateko, horregatik tenperatura hori jaisteko edo mantentzeko bentiladoreak erabiltzen dira. Dorre batzuetan 4 baino gehiago aurkitu al ditzakezu.

Ventilador: Adentro de la torre hace mucho calor y es obligatorio bajar la temperatura para que funcione adecuadamente. Entonces para bajar o mantener esa temperatura se utilizan ventiladores. En algunas torres puedes encontrar hasta mas de 4 ventiladores.

Cpuko bentiladorea: CPUko bentiladorea bakarrik CPUko tenperaturaz ardurarzen da, eta bentiladore bateko funtzionamendu berea du. 

Ventilador de la CPU: El ventilador de la CPU solo es responsable de la tenperatura de la CPU, y tiene el mismo funcionamiento de un ventilador.

Alimentazio kutxa: Dorrea sortzen duen energia elementu guztietatik banatzen ditu eta laguntzen ditu ondo joateko, 4 prozesu ditu: transformazioa, rektifikazioa, filtrazioa eta regulazioa.

Caja de alimentación: La energía producida por la torre se reparte a todos los elementos y ayuda a que todo funcione bien. Tiene 4 procesos: Transformación, rectificación, filtración y regulación.

Tarjeta grafikoa: Datuak prozesatzen ditu eta irtenbide bat lortzen duenean (pantaila) modu ulermen batean adierazten du. Marka askok grafika oso potenteak egiten dituzte haien arteko nagusiena hauek dira: Gigabite, Aorus eta Nvidia. Sortu den azkenekoa 4090RTX izan da eta potentzia handia du.

Tarjeta gráfica: Procesa los datos y cuando encuentra una salida (la pantalla) se manifiesta de una forma comprensible. Muchas arcas hacen gráficas muy potentes, entre ellas las mas importantes son: Gigabyte, Aorus y Nvidia. La ultima gráfica 4090RTX tiene una potencia enorme.

Diskete: datu digitalak almazenatzeko balio du, material magnetiko batez eta plastiko batekin inguratuta dago

Disquete: Sirve para almacenar datos digitales, esta hecho de un material magnetico y recubierto por un plástico.

Kutxa: Ordenagailu baten kutxa konponente guztiak bere barruan jartzeko balio dute, torlojuekin jartzen da eta adibidez DVD lektorea ateratzeko kutxa bat behar du. Kutxak normalean bentilazio leku batzuk dute ordenagailua gehiegi ez berotzeko eta barruan dagoen haizea ateratzeko.

Caja: La caja de un ordenador sirve para poner todos los componentes, se coloca con tornillos y por ejemplo para que el lector de DVDs salga necesitas una caja. Las cajas de ordenador normalmente tienen rendijas o sitios de ventilación para que el ordenador no se sobre caliente y para que salga el aire de adentro.

COMO ARREGLAR FALLOS COMUNES / NOLA KONPONDU ARAZO NAGUSIAK:

Atal honetan ikusiko duzu nola konpondu arazo nagusienak.

En este apartado vas a ver como arreglar los fallos mas comunes.

Pantalla azul / Pantaila urdina:

  • Hardware gauza berri bat jarri baduzu hardware hori zure ordanagailutik kendu eta berriro jarri eta gero ordenagailua berrabiarazi, arazoak badituzu berrabiarazi zure PCa «modu seguruan»
  • Si has puesto algo nuevo de hardware quita esa pieza y vuelve a ponerla y despues reinicia el ordenador, si tienes problemas reinicia el PC en modo seguro.

¿Como quitar un virus? / Nola kendu birus bat?

  • Birus bat kentzeko Windows-en segurtasun configurazioan sartu, protekzioa mehatxuentzat han birusak klikatu. Eta azkenik aukeratu «Windows defender exam» konexio gabe eta klikatu examinatu orain.
  • Para quitar un virus métete en la configuración de seguridad de Windows, protección contra amenazas y clica en víruses. Y por ultimo elige «Windows defender exam» sin conexion y clica en examinar ahora.

Conexión perdida / Konexioa galduta:

  • Lehenengo begiratu ea zure routeren LOS botoia piztuta dagoen, hori konexio ezegonkorra dela adierazten du. «WIFI-a» itzali eta begiratu kable guztiak bere lekuan badaude edo objetu bat tapatzen duen routerra, 30-40 segundu eta gero berriro saiatu pizten ikusteko ea orain ondo joaten den. Oranidik gaizki joaten bada deitu zure konfiantzako teknikariari.
  • Primero mira si el boton LOS esta encendido, eso significa que la conexión es inestable. Apaga el «WIFI» y mira si todos los cables están correctamente colocados o si un objeto tapa el router, dentro de 30-40 segundos vuelve a intentar a encenderlo para ver si funciona. El el caso de que no funcione llama a tu técnico de confianza.

NETIQUETA / NETIKETA

¿Que es la netiqueta? te preguntaras, la netiqueta son unas reglas hechas por la comunidad o cunsumidores de redes sociales que sirven para conseguir un buen ambiente, un buen comportamiento… Aquí tienes una lista de las 10 reglas obligatorias para seguir en internet.

Zer da netiketa? galdetuko duzu zeure buruari, netiketa komunitatea edo sare sozialetako kontsumidoreek sortutako erregelak dira giro ona lortzeko, jendeen portaera hobetzeko… Hemen duzu 10 erregelako lista derrigorrezko bat internetean aritzeko.